Presseinfo 

Dato: 2017.10.24

Tiden er inde til, at revurdere energiforligene – lad os få fornuften tilbage i energipolitikken.

Regeringen og Folketinget arbejder målrettet på at ødelægge de danske kyster og kystnære farvande med den nuværende energipolitik for grøn omstilling.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget ødelægger de danske kyster og kystnære farvande med kystnære havvindmøller. Dette på trods af at udviklingen har vist, at strøm fra store havvindmøller kan produceres til samme pris og måske endda billigere ved at placere store højtydende havvind-møller længere til havs end de kystnære placeringer, der er en del af den danske energipolitik i øjeblikket.

Hvorfor?

Det er uforståeligt og mangel på respekt for den danske natur og samfundsøkonomien, at Regeringen og et flertal i Folketinget fortsat klamrer sig til et energipolitisk forlig, der er indgået i 2012, hvor markedet for havvindmøllestrøm var ganske anderledes. Udviklingen siden da har vist – igennem afholdte udbudsrunder herhjemme og i vores nabolande – at der intet er sparet ved at placere mindre havvindmølleparker tæt på land frem for store havvindmølleparker langt fra land – måske tværtimod!

Således har DONG i år vundet udbud i den tyske del af Nordsøen og tilbudt at opstille havvindmøller uden offentligt tilskud.

Vi forstår ganske enkelt ikke, hvorfor Regeringen og et flertal i Folketinget fastholder en energipolitik, der måske gav mening i 2012, men som udviklingen har overhalet! Hvor er den politiske ansvarlighed og respekt for de danske kyster og kystnære farvande og den naturarv som findes her?

Hvad foregår der i øjeblikket? (Ud over Horns Rev - projekter)

Statslige kystnære havvindmøller

Staten har i december 2016 indgået kontrakt med Vattenfall om kystnære havvindmøller på den jyske vestkyst på nogle af de mest attraktive strækninger i forhold til natur og turisme: Harboøre Tange og Holmslands Klit med en samlet længde af ca. 30 km. Staten har ved valg af Vattenfalls projekt med 190 m høje møller set stort på, at Vattenfalls projekt medfører optimal ødelæggelse af kystlandskabet i de 2 områder. De lokale turistaktører frygter at de kystnære havvindmøller vil påvirke turisttilstrømningen med færre gæster til følge.

 

Andre kystnære projekter (åbent dør projekter)

Udover statslige projekter på den jyske vestkyst er der flere steder i landet planer om kystnære havvindmøller igennem ”åbent dør ordningen”, hvor private investorer arbejder på at opsætte kystnære havvindmøller på op til 250 meters højde så tæt på land som 2 km. Incitamentet for de private investorer er, at de kan modtage samme tilskud som møller på land. ”Åbent dør” projekterne er typisk placeret i de indre farvande, hvor de udover at ødelægge oplevelsen af kystlandskabet tillige vil være til stor gene for den rekreative sejlads tæt på kysterne.

 

Nedtagning af nuværende vindmøller

Det har været et væsentligt element i den danske energipolitik, at der er ydet tilskud til vindenergi produceret både til lands og til havs i en nærmere angiven tidsbegrænset periode. For de første havmøller er tilskudsperioden nu ved at udløbe, hvorved økonomien for investorerne bliver tvivlsom.

Af dagspressen fremgår nu, at Vattenfall og Ørsted (tidligere DONG) nu overvejer at pille havvindmøllepark Horns Rev 1 ned i 2022, hvor tilskudsperioden udløber! Staten må sikre, at Horns Rev 1- placeret langt fra kysten – fortsat videreføres, eventuelt med nye møller, og at det eksisterende ilandføringskabel finansieret af alle elforbrugere her i landet fortsat udnyttes.

 

Derfor:

Regeringens og Folketingets energipolitik for vindmøller har spillet fallit og er blevet overhalet af udviklingen på markedet for havmøllestrøm! Allerede opsatte havmøller placeret langt fra land skal tilsyneladende skrottes og nye møller opsættes tæt på land. Det koster CO2 forbrug både at skrotte eksisterende havmøller og opsætte nye tæt på land. Det hænger ganske enkelt ikke sammen med ”køb nyt og smid gammelt ud”, når formålet med den grønne omstilling er at begrænse CO2 udledningen!

Det er uforståeligt, at det fortsat er Regeringens og Folketingsflertallets politik, at der skal etableres nye kystnære havvindmøller, der ødelægger nogle af de mest attraktive kystlandsområder i Danmark. Og dette sker samtidig med, at man tillader at nedtage eksisterende havvindmøller. (F.eks. Horns Rev 1)

Dansk energipolitik hænger ganske simpelt ikke sammen! Der er akut behov for at revurdere den danske energipolitik for vindmøller.

  

Giv din mening til kende:

Og giv din tilslutning til følgende synspunkter:

  • Den grønne energiforsyning skal udvikles og vokse blandt andet ved hjælp af vindkraft, solceller og andet
  • Opstilling af kystnære havvindmøller skal ikke ske på bekostning af vores unikke natur og kystlandskaber.
  • Opstilling af møller må ikke ske til gene for mennesker, herunder oplevelsen af det uberørte kystlandskab og det frie udsyn over havet.
  • Støjforholdene omkring vindmøller skal undersøges og støjens indvirkning på dyr og mennesker skal kortlægges
  • Havvindmøller hører hjemme på havet – ikke ved kysten

Vi ser frem til at modtage din underskrift

Underskriv her

På vegne af

Området ved Vesterhav Nord
kontakt for grundejere og foreninger - Carsten Johansen – tlf. nr.40164668

Området ved Vesterhav Syd
kontakt for grundejere og foreninger - Ivan Laursen - tlf.nr. 23438508

Området ved Sæby
kontakt for grundejere og foreninger - Ole Bjørn – tlf.nr. 31772597

Området ved Smålandshavet
kontakt for grundejere, foreninger. 
Sejlklubber og Danmarks Fritids sejler union - Flemming Caspersen - tlf. nr. 24 62 04 42

Området ved Jammerland Bugt
kontakt for grundejere og foreninger – Jørgen Karlsen - tlf.nr. 61334853

Området ved Mejl flak
kontakt for grundejere og foreninger – Ole Ørnstrand – tlf.nr.  52233900

Området ved Lillebælt Syd
kontakt for grundejere og foreninger - Anders Lindskov Jørgensen - tlf. nr. 21274376

 

Derfor Stop alle kystnære mølleprojekter nu

- Stop for alle åbendør projekter nær vore kyster

Der findes alternative placeringer, der kan etableres uden tilskud, uden at ødelægge vores natur - vores formue.

Så kære borger bekræft din opbakning til at stoppe dette vanvid – via underskrift her.

Underskriv nu